Política de privacitat

  1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

MUNTATGES INSTAL-LLUMS, SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’Usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercirà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços d’aquest web.

MUNTATGES INSTAL-LLUMS, SL, declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, MUNTATGES INSTAL-LLUMS, SL, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’Usuari a causa de la navegació per Internet.

MUNTATGES INSTAL-LLUMS, SL, no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés al web https://instal-llums.com/ no implica l’obligació per part de l’entitat de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic maliciós. Correspon a l’Usuari, en qualsevol cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció, desinfecció i protecció contra programes informàtics nocius.

MUNTATGES INSTAL-LLUMS, SL, no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en aquest el portal web.

 

  1. PUBLICITAT

El Web: https://instal-llums.com/ podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

MUNTATGES INSTAL-LLUMS, SL, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors d’aquesta pàgina web.

 

  1. MODIFICACIONS

MUNTATGES INSTAL-LLUMS, SL, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades al web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

 

 

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària a MUNTATGES INSTAL-LLUMS, SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls hi podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest àmbit, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya: Reial Decreto Legislatiu 1/1996, darrera actualització 30/03/2023; Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2019, sobre els drets d’autor i drets afins en el mercat únic digital.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de MUNTATGES INSTAL-LLUMS, SL.

Així mateix, MUNTATGES INSTAL-LLUMS, SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

  1. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i MUNTATGES INSTAL-LLUMS, SL, es regirà per la normativa espanyola vigent. Seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i MUNTATGES INSTAL-LLUMS, SL, els jutjats o tribunals del Partit Judicial de la localitat de MATARÓ.

  1. RESERVA DE COOKIES

MUNTATGES INSTAL-LLUMS, SL utilitza cookies i altres tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació mentre navegues. Aquestes tecnologies poden tenir diverses finalitats, com reconèixer un usuari i obtenir informació dels seus hàbits de navegació. Els usos concrets que en fem d’aquestes tecnologies es descriuen a la informació que recull la Política de Cookies. Seguint la política de protecció de dades de l’entitat, MUNTATGES INSTAL-LLUMS, SL informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí mateixes dades personals de l’usuari.

La informació de la nostra ‘Política de Cookies’ informa l’usuari del temps que aquestes   cookies romandran actives al seu terminal i de la possibilitat de què tercers puguin accedir a la informació que aquestes emmagatzemen. Per això es va modificar l’article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58 per la Directiva 2009/136, i ara per la Guia de l’AEPD.

La darrera Guia sobre l’ús de cookies de l’AEPD, de juliol de 2023, que incorpora el criteri del Comitè Europeu en Protecció de Dades (CEPD), recull que les accions d’acceptar o rebutjar les cookies han d’estar al mateix nivell, sense que cap opció sigui més complicada que l’altra. En aquest sentit, l’usuari ha de poder acceptar o rebutjar de forma explícita l’ús de les cookies i rebre més informació sobre les mateixes. Addicionalment, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho vol, impedir-ne la instal·lació al seu disc dur.

  1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que estableix l’RGPD-UE-2016/679; l’LOPD 3/2018, de Garantia dels Drets Digitals; la Llei 34/2002, amb la darrera actualització, 09/05/2023, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic; i la Llei 11/2022, General de Telecomunicacions, MUNTATGES INSTAL-LLUMS, SL informa els usuaris dels seus llocs web que estem obligats a guardar secreto professional sobre les dades personals que l’entitat reculli mitjançant els formularis de registre o contacte de les seves pàgines. Aquesta obligació es mantindrà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual i en cap cas podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment.

Consentiment del menor: Segons els articles 6.1.f i 8.1, de l’RGPD-UE-2016/679, i de l’article 84 (protecció dels menors a Internet) de l’LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, quan l’interessat sigui un menor de 16 anys no podrà donar el seu consentiment per a què un comerç online reculli les seves dades personals. Aquest tipus de tractament només es considerarà lícit si el consentiment el dóna o ho autoritza el titular o titulars de la pàtria potestat o tutela del menor. En aquest sentit, el comerç ha de disposar dels mitjans per a obtenir el consentiment explícit dels pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic adreçat a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic, llevat que el menor hagi fet ja els 16 anys, que sí seria lícit el seu consentiment.

Formulari Treballa amb Nosaltres

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades UE-2016/679, articles 5, 6, 7, 9 i 13; de l’LOPD 3/2018, de garantia dels drets digitals, al seu Títol II i els seus articles; la Directiva-UE- 2016/943, i la Llei 1/2019, de Secrets Empresarials, se l’informa que el Responsable del Tractament de les seves dades personals, de contacte i la informació és MUNTATGES INSTAL-LLUMS, SL, que tractarà la informació que ens faciliten els usuaris de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, amb finalitats  determinades, explícites i legítimes. Serà tractada de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques i organitzatives adequades. L’interessat té dret a presentar reclamacions a l’Autoritat de Control.

Un cop llegida i acceptada la present Política de Privacitat mitjançant el checkbox situat al peu del formulari, els candidats que aportin la seva informació professional donen el seu consentiment a MUNTATGES INSTAL-LLUMS, SL per al tractament de les seves dades personals i de la informació professional inclosa al seu Currículum Vitae en omplir el formulari de “Treballa amb Nosaltres”. Les seves dades personals seran tractades amb seguretat i privacitat.

Aquestes dades seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador de la web de MUNTATGES INSTAL-LLUMS, SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, MUNTATGES INSTAL-LLUMS, SL, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i obtenir una resposta en un termini de 30 dies, sempre que en conservi les dades personals; rectificació, que permet corregir errors en les dades personals, modificar-ne les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació; oposició, que podrà sol·licitar i aconseguir que no es dugui a terme el tractament de dades; supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives; limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals; i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de poder transmetre-les a altres serveis. Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça de l’administrador de la pàgina o al correu electrònic muntatgesinstallums@gmail.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que n’acrediti la identitat. L’interessat té el dret de presentar reclamacions davant l’Autoritat de Control, AEPD, ACPD i AVPD.

L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formulari/s de la nostra web, estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori a peu del formulari de registre o de contacte.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar les comunicacions publicitàries o informatives sobre la nostra entitat que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment l’atorgarà o no amb l’acceptació de la Política de Privacitat en l’esmentat check box al peu del formulari de registre i/o de contacte.

 

  1. CERTIFICATS DE LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

Per a l’adequació de la pàgina web https://instal-llums.com/, MUNTATGES INSTAL-LLUMS, SL ha estat assessorada sobre les normatives de protecció de dades i LSSI-CE per part de GRUP QUALIA, fet pel qual se li atorga un certificat en format d’imatge digital perquè el pugui exposar en aquest lloc web.